ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชราภา บุรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกมล แก่นจันทร์

นางสาวจีรานันท์ บุทธิจักร

นางสาวอุบล พลใจดี

นายพิษณุ ชมพู