กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัชราภา บุรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกมล แก่นจันทร์

นางสาวอุบล พลใจดี

นายพิษณุ ชมพู

นายศุภณัฐร์ สุทธิประภา
ครู