ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา ณ หนองคาย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิเทศก์ ศรีโจมรัก

นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย

นายวสันต์ อนันทวรรณ

นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู

นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์ขันธ์