ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา ณ หนองคาย

นายนิเทศก์ ศรีโจมรัก

นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย

นายอภิกร สมร

นายวสันต์ อนันทวรรณ

นางสาวปวีณา สีมืด

นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู

นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์ขันธ์