ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก

นางสุนันทา หาคุ้มคลัง

นายรณชัย มีระหงษ์

นางวาสิตา ไชยเพ็ชร
ครู คศ.3

นายจีรศักดิ์ ทัศคร

นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณ

นายสมพร สุกรรณ์

นางสาวนิภาพร เนตรวงค์

นางน้ำฝน แสนทวีสุข

นางสาวนันทิดา พรมศร

นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด