ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุนันทา หาคุ้มคลัง

นายรณชัย มีระหงษ์

นางวาสิตา ไชยเพ็ชร
ครู คศ.3

นายจีรศักดิ์ ทัศคร

นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณ

นางน้ำฝน แสนทวีสุข

นางนันทิดา อนันทวรรณ

นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด

นายโกสินทร์ เหง้าโอสา