ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุวรรณ ใจศิริ

นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณ

นางสาวกานต์พิชชา นาคจิตพิสุทธิ์

นายพัฒธนะ ผิวขำ