ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายคนิม เบญมาตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โทร0817497397)

นายเดชา คเณศโยธิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิเทศก์ ศรีโจมรัก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล(โทร09169406038)

นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานฯ(โทร0896302883)

นางผกามาศ ช่างถม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ(โทร0864149939)

นางสุนันทา หาคุ้มคลัง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป(โทร0901821823)