ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายคนิม เบญมาตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิเทศก์ ศรีโจมรัก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายสุทธี เรืองศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นางผกามาศ ช่างถม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสุนันทา หาคุ้มคลัง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป