แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document คำนำ-สารบัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.23 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 1 บทนำ - ส่วนที่ 2 ทิศทางกลยุทธ์การจัดการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 417 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 1 - 2 ต่อ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 373.62 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 3 ประมาณการงบประมาณรายรับรายจ่าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 618.13 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.95 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.18 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.73 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.17 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.06 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.75 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.03 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.31 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.58 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.21 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.69 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.09 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.01 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.96 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.93 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารพัฒนานักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 839.88 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.65 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.89 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.5 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.12 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.45 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.24 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.11 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.07 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 5 กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.4 KB