กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.89 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB