ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผ่ายบริหารปีการศึกษา 2563

 

นายคนิม เบญมาตย์ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(โทร 0817497397) 

 

นายเดชา คเณศโยธิน 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(โทร 0951807587) 

 
   

นายนิเทศก์ ศรีโจมรัก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
บุลคล(โทร 09169406038)

นายอภิกร สมร
หัวหน้ากลุ่มงานแผน
งานฯ(โทร 0896302883)

นางผกามาศ ช่างถม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วิชาการ(โทร 0864149939)

นางสุนันทา หาคุ้มคลัง 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
ทั่วไป(โทร 0901821823)