ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา2562 มีนักเรียนทั้งหมด 790 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  382 คนนักเรียนชาย 172 คน นักเรียนหญิง 210 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 408 คน  นักเรียนชาย 146 คน  นักเรียนหญิง 262 คน   จัดชั้นเรียน 22 ห้อง  แยกได้ดังนี้

แผนการจัดชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2562
 
ระดับการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
จำนวนนักเรียน 160 160 160 160 160 160 960


แผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูปแบบ
 
ระดับการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
จำนวนห้อง 4 4 4 4 4 4 24


จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2562
 
ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2562
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ห้องเรียน(ห้อง) คิดเป็น%
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 77 70 143 4 33.73
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 54 81 135 4 31.84
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 68 78 146 4 34.43
รวม 199 229 424 12 100
                                                                               
ที่มา :  งานทะเบียนนักเรียน (งาน GPA )
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2562

ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2562
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ห้องเรียน(ห้อง) คิดเป็น%
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 46 55 101 4 24.75
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 53 111 164 3 40.19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 47 96 143 3 35.05
รวม 146 262 408 10  

ที่มา :  งานทะเบียนนักเรียน (งาน GPA )